تعهد نامه
شرايط عمومي و اختصاصي بررسي موارد خاص
تعهدنامه

توجه:

این سامانه فقط مخصوص دانشجویان دانشگاه ملی ملایر می باشد.

اينجانب با آگاهي كامل از ضوابط و مقررات تعهد مي نمايم كليه اطلاعات و مشخصات را به صورت صحيح وارد نمايم.

در صورت احراز مغايرت اطلاعات ثبت شده مسئوليت كليه عواقب حقوقي آن را مي پذيرم.

- مطالب فوق را خوانده و آنها را